غمگین
by : x-themes

چهارشنبه دوم دی ۱۳۹۴ 10:33 |- داداش سجاد -|

بسلامتی:کسی که دیگه بهش زنگ نمیزنیم،ولی اگه بفهمیم خطش خاموش باشه(دق)میکنیم... بسلامتی:اونی که تاآخرعمرت از(قلبت)بیرون نمیره ولی مجبوری اززندگیت خارجش کنی... بسلامتی:اونایی که یه روزبدون مانمیتونستن،الان یه روزبا ما نمیتونن... بسلامتی:اونی که عکساشومیبینیم (دلت)واسش ضعف میره... بسلامتی:اونی که میتونه منو بخندونه وقتی که نمیخوام حتی(لبخند)بزنم... ودرآخر(بسلامتی)خدا که همه آرزوهاموجلوچشمام پرپر کردتابهم(خدا)بودنشوثابت کنه...

 

 

شنبه بیستم تیر ۱۳۹۴ 18:59 |- داداش سجاد -|

ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻟﺤﻈﻪ ﯼ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ..
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭼﺸﻤﻬﺎﯼ ﺧﯿﺲ..
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﯾﻪ ﻋﻤﺮ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ..
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺸﺪ ﮔﻔﺖ ﺍﻣﺎ ﯾﻪ ﻣﺘﻦ ﺷﺪ.. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺣﺴﺮﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﺑﻪ ﺩﻝ ﻣﻮﻧﺪ..
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻫﻖ ﻫﻖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﺖ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺩﻟﯽ ﺁﺭﻭﻡ ﺷﻪ.. ﺳﻼﻣﺘﯽ کامنت های ﮐﻪ داده ﺷﺪ..
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻣﺸﺐ..
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﯼ ﻋﺎﺷﻘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﺸﻮﻥ ﻧﺮﺳﯿﺪﻥ ﻭ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﯾﮑﯽ ﯾﻪ ﺩﻭﻧﻪ ﺷﻮﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺑﺎ ﺑﻐﺾ ﺑﺎ ﺳﮑﻮﺗﺸﻮﻥ ﮔﻔﺘﻦ ﺁﻫﺎﯼ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﺶ ﺗﻮﯼ ﺩﺳﺘﺎﯼ ﺗﻮﺀﻩ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﻨﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺮﺍﻗﺒﺶ ﺑﺎﺵ

چهارشنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۳ 11:46 |- داداش سجاد -|

ﭼﻘــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺪﺭ ﺳﺨـــــــــــﺘﻪ ﺁﺩﻡ ﻓﻘﻂ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﺎﺷﻪ ﻭ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺧﻮﺩﺵ ... ﭼﻘــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺪﺭ ﺳﺨـــــــــــﺘﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﮕﺎﻩ ﺧﺴﺘﺖ ﺭﻭ ﻧﻔﻬﻤﻪ ... ﭼﻘــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺪﺭ ﺳﺨـــــــــــﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻧﯽ ﻭ ﺗﻮﯼ ﺩﻟﺖ ﯾﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﻏﻢ ﺑﺎﺷﻪ... ﭼﻘــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺪﺭ ﺳﺨـــــــــــﺘﻪ ﺩﻟﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﻭ ﯾﻪ ﺑﻐﺾ ﺗﻮ ﮔﻠﻮﺕ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ، ﺍﻣﺎ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﺨﻨﺪﯼ... ﭼﻘــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺪﺭ ﺳﺨـــــــــــﺘﻪ ﺩﻟﺘﻨﮓ ﺑﺎﺷﯽ، ﺍﻣﺎ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﺎﺷﯽ ﺩﻟﺘﻨﮕﯿﺎﺕ ﺭﻭ ﺳﺮﮐﻮﺏ ﮐﻨﯽ... ﭼﻘــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺪﺭ ﺳﺨـــــــــــﺘﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﯿﺨﻨﺪﻥ، ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺑﺎ ﯾﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﻟﺖ ﺑﮕﯿﺮﻩ ﻭ ﺁﺭﻭﻡ ﺁﺭﻭﻡ ﺗﻮ ﺩﻟﺖ ﺍﺷﮏ ﺑﺮﯾﺰﯼ ﻭ بشکنی... ﭼﻘــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺪﺭ ﺳﺨـــــــــــﺘﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺩﻟﺖ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺁﺗﯿﺶ ﻣﯿﮑﺸﻪ ﺭﻭ ﺑﺸﻨﻮﯼ ﻭ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﺸﯽ ﺑﺎﻻﺟﺒﺎﺭ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻧﯽ ﻭ ﺑﮕﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ...

 

جمعه دوم آبان ۱۳۹۳ 21:7 |- داداش سجاد -|

بعد ازمرگم بر روی سنگ قبرم،نه نام بنویسید،نه نشانی!          چون برای هیچکس بودونبودم فرقی نداشت          فقط بنویسید اینجا کسی خوابیده که روزی هزار بار مُرده و زنده شده!          بنویسید اینجا "قبر یک نفر"نیست!          اینجا یک تن به همراه هزاران آرزوی زنده به گور شده خوابیده!          اصلا بنویسید اینجا کسی دفن شده که قبل از زنده بودنش ،مُرده بوده. . .          بنویسید او زندگی نکرد و هر روز مُرد و هر لحظه میان این مردم نابود شد.          چون محکوم بود به سادگی و داشتن قلبی صاف          آری با خط درشت بنویسید :          **اینـجا یـک نفـر بد جـوری مُـرده**

 

 

 

 

شنبه بیست و پنجم مرداد ۱۳۹۳ 10:6 |- داداش سجاد -|

نمیدانــــــم،
تـــــــــو را به اندازه ی نفســــــــمــــــــ دوســـــــت دارمـــــــ،
یا نفســـمــــ را به اندازه ی تــــــــــو !؟
نمیـــــــــدانمـــــ،
چــــون تو را دوست دارم نفــــــــس میکشـــــــــمــــ،
یا نفس میکشـــــم که تو را دوســـت بدارم !؟
نمــــــیدانــــــــم،
زندگـــــــی من تکرار دوســــــــــت داشتن توســــــت،
یا تکرار دوست داشتن تـــــو، زندگی من ؟!
تنهـــــــا می دانـــــــــمـــــــ :
که دوســـــت داشتنت...
لحظهـ ،
لحــــــــــظهـ ،
لحظــــــــــــــــهــ ی
زنــــــدگیــــــــــمـــــ را مـــــــی ســـــــــازد،
وعشقـــــــتــــــــــ ...
ذرهـ ،
ذرهــــــــ،
ذرهــــــــــــــــ ی
وجــــــــــــــــــودمــــــــــــ را.....

 

 

اینم اخرین مطلب من وبلاگمو پاک نمیکنم ولی یکی دوسال نیستم میخوام برم یه جای که هیچ کس نیس هرموقعه دسترسی پیدا کردم به نت میام به اونای که نظر گذاشتند سر میزنم دیواااااااااااااااااااااااانه  وار دوستتون دارم

 

 

 داداش کوچیکتون سجاد

 

چهارشنبه بیست و دوم مرداد ۱۳۹۳ 11:22 |- داداش سجاد -|

مـــــــــــ ــــــــــن !
چـیــزِ زیــادی از دسـت نــدادم !!!
کـــــــــــمــــــــــــــــــــــی دلــــ ـــــ ــــ ــــم شــکـســـــ ــــت
شـــب هـــا گــــریــهـــ کـــــــردم
یــادگـارش
ســر دردِ هــرشـــبـم شــد
یــکـــــ ــــــــم !! از آرام زنــدگـــــ ـــی کــردن فـــ ـــاصـــ ــــ ــلهــ گــرفـتـــم
چـیــــــزِ زیـــادی نــــ ــــشــد !!!
بـــــ ـــــاور کـــن !
تـــــــــــــــــــــو
بـیــــشـــــــــــــــتــــر از مـــــ ــــــن بـاخــتـــــــــــی
تـــــــــــــــــــو
عـــــاشـــــق تـــریــــن قــلـبِ دنیـــــــا را
بـــاخــــــــتــــــــــی . . .

 

 

 

ﺷﮑﺴﺘﻢ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺁﻫﺴﺘﻪ ، ﮐﻪ ﺻﺪﺍﯼ ﺷﮑﺴﺘﻨﻢ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺁﺯﺍﺭ ﻧﺪﻫﺪ ﻣﻦ ﺷﮑﺴﺘﻢ خيلي اهسته،كاري كردي ك ناخواسته دل خدارم شكستم.... ولي ﺷﮑﺴﺘﻨﻢ ﺭﺍ ﺧﺪﺍ ﺷﻨﯿﺪ زماني كه توبه كردم و ﺍﺯ ﺍﻭ ﻋﺎﺟﺰﺍﻧﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻐﺎﺹ ﭘﺲ دهي ﺗﻤﺎﻡ ﻧﮕﺮﺍﻧﯿﻢ ﺍﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﻭ ﻧﺒﺨﺸﺪ تصویری که ازت تو ذهنم بودو حسی که تو دلم بودو حرمت صادقانه دوست داشتنم...همش خراب شد شــــــــــــــــــــرمندمْ واسه فكر كردن به كسي که ارزش این چیزارو نمیفهمید واسه خورد کردن کسایی که از تو بد ميكفتن خودم کردم تقصير كسي نيست... ﺍﻫﻞ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﻐﺾ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺍﯾﻦ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﺍﺯ ﻫﺮ ﭼﯿﺰﯾﺴﺖ ... ﺑﻐﺾ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﻭﺑﺨﻨﺪﯼ ﺑﻐﺾ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﻭ ﺩﺭﺱ ﻫﻢ ﺑﺨﻮﺍﻧﯽ ﺧﯿﺎﻟﺖ ﺭﺍﺣﺖ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥ ﺷﮑﺴﺘﻢ ﮔﻔﺘﻢ ﮐه ﺻﺪﺍﯼ ﺷﮑﺴﺘﻨﻢ ﺭﺍ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﻔﻬﻤﯾﺪ

چهارشنبه بیست و پنجم تیر ۱۳۹۳ 10:48 |- داداش سجاد -|

آخرای ﺷﺐ ﻣﯿﺸﻪ ... خسته ... ﻣﯿﺮﯼ ﺑﯽ ﺳﺮ ﻭ ﺻﺪﺍ ﺭﻭﯼ ﺗﺨﺘﺖ ﺩﺭﺍﺯ ﻣﯿﮑﺸﯽ ... ﺩﻟﺖ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﮐﺎﺭﺍﯼ ﺧﻮﺩﺕ .. ﺩﻟﺖ ﻭﺍﺳﻪ ﯾﮑﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻨﮕﻪ ... ﺷﺎﯾﺪﻡ ﻭﺍﺳﻪ ﺧﻮﺩﺕ ... ﺩﻟﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﺎﺕ ﮔﻮﺵ ﮐﻨﻪ ... ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺩ ﭼﯿﺰﯼ ﻫﻢ ﺑﮕﻪ ... ﻓﻘﻂ ﻫﻤﯿﻦ .. ﮔﻮﺵ ﺑﺪﻩ ﮐﺎﻓﯿﻪ ... ﮔﻮﺷﯿﺖ ﺭﻭ ﺑﺮﻣﯿﺪﺍﺭﯼ ، ﭼﮏ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﺭﻭ ﺩﺍﺭﯼ ﺑﻬﺶ پیام ﺑﺪﯼ ﯾﺎ ﻧﻪ .. ؟؟!! ﻣﯿﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺍﺳﻤﺶ ... هه (Online) يه خنده ی تلخ ... ﯾﻪ ﺁﻩ ﺁﺭﻭﻡ ... ﺑﻐﻀﺖ ﺭﻭ ﺗﻮﯼ ﮔﻠﻮﺕ ﺣﺒﺲ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﻭ ﻣﯿﮕﯽ ﺑﯿﺨﯿﺎﻝ ... اون اینطوری شادتره ... عکسشو میبینی ... با خودت میگی ... "خوشبحالش چه خوشگل شدی ..." بعد بغضت ... .... بیخیال .... هیچ کس ﻫﻢ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﺷﺐ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﻧﻤﯿﺸﻪ .... ﮐﻪ ﭼﯽ ﺑﻬﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ... ﺻبح ﻣﯿﺸﻪ ... ﻭ باز میخندی ... همه هم میگن خوشبحالش ... چه زندگی شادی داره ... هه امروزم تموم شد ... شب شد ... امشب تکرار دیشب ... خدایا چرا همش من

 

 

 

 

پنجشنبه بیست و نهم خرداد ۱۳۹۳ 16:4 |- داداش سجاد -|

حواست هست خدا؟؟؟؟؟؟؟؟ هروقت صدای شکستن خودمو شنیدم. گفتم باشه منم خدایی دارم.... حواست هست خدا؟؟؟؟؟؟؟ ازبچگی تاالان هروقت زمین خوردم و به سختی پاشدم یه جمله شنیدم "غصه نخور خدابزرگه" حواست هست خدا؟؟؟؟؟؟؟؟ حواست هست هرروز باهات دردودل میکنم؟؟ حواست هست غصه هام داره سنگینی می کنه؟؟؟؟؟؟؟؟ حواست هست خیلی وقته چشام بارونیه؟؟؟ حواست هست نفس کم اوردم؟؟؟ خدایا نفس میخوام حواست هست خداخداخدا؟؟؟

 

 

 


 

جمعه نهم خرداد ۱۳۹۳ 0:13 |- داداش سجاد -|

باز من و تنهایی تاریکی دیگه شکایتی ندارم دیگه باورم شد که باور میکنیم و باورمون نمیکنن درک میکنیم و ترک میشیم موندنی هستیم و رفتنی میشن صادقیم و دروغ میگن ای بابا تا بوده همین بوده شکایتی نیست بازم بگم باشه من وتنهایی و تو با تنهایی خوش باش من دل دادم تو پا من دل خواستم نه پا باید برم تو خودم بگردم ببینم چی کم دارم چرا جواب احساس میشه هوس چرا جواب درک میشه ترک چرا مگه چه کردیم جز اینکه یخ دلمون اب شد و باور کردیم ....... نه خسته ام خیلی خسته ام مهم نیست دیگه فقط پا رو دلم نذارین که خورده هاش پاتون رو زخم نکنه خدای نکرده دلم یه بغل سیر گریه میخواد هم نفس نیومده من شانه ات بغضی چند..........
 

mard%20%5BAloneBoy.com%5D%20ast%20dgr مرد را فقط مرد می فهمد و مرد 
 

چهارشنبه سی و یکم اردیبهشت ۱۳۹۳ 10:48 |- داداش سجاد -|

رفقام؛ همه چیزم مال همه اوناس
من فقط عوض میشه بار چمدونام...
تو برو قایم شو لای همه پولات و منم اضافه شم به شمار پهلوونا
بیخیال دیزاین خونم؛ چون دوست نداشتم عمران و دیزاین بخونم نه؛ چون میخوام تو ایران بمونم و تو ایران بخونم و ببینم که از یه سری بیمار به دورم؛ یه ساعتهایی خودمو بیکار بدونم؛ زل بزنم از بالکن به اصفهان و روشن کنم سیگار یه دونم...
من بیخیال همه؛ بیخیال پول؛ بیخیال پورشه سفید پیاده کول؛ بیخیال اون همه سیدی های مفت؛ بی ریای قفل؛ لابه لای اون همه تیزی های خوف؛ بیخیال شر؛ بیخیال کفر؛ بیخیال شرح؛ بیخیال پست؛ بیخیال در بسته؛ بیخیال جفت؛ میندازم به همه سراشیبیا یه تف...
من بیخیال عقربه مقربه؛ بیخیال دغدغه مشغله؛ بیخیال عربده شر بده؛ عشق است منظره مزرعه؛ بیخیال موبایل؛ سایلنته همش؛ مشکلم شلاق نی اگه سالم بزنش؛ اگه به حق باشه خوب ناز شصتش ، اینقد بزنه برسه کامل به همش...

بیخیال این زخم رو تنم؛بیخیال بازنده بودنم؛ جایی شنیدی سازنده اون منم؛ خیلی وقتها کم اوردم، خدافظی کروم ولی بازم که اومدم...

 

 

عکس عاشقانه , عکس های عاشقانه , love picture , love boy and girl , عکس عاشقانه جدید , عکس عاشقانه دختر و پسر , عکس عاشقانه پسر و دختر , عکس های جدید عاشقانه , عکس عاشقانه 93 , عکس عاشقانه 2014 , عکس عاشقانه بوسیدن , عکس عاشقانه دو نفره , عکس عاشقانه تنهایی , عکس عاشقانه غمگین , گالری عکس عاشقانه , جدیدترین عکس های عاشقانه , عکس های عاشقانه گریه دار , عکس عاشقانه دردناک , عکس جدید , عکس ,

 

پنجشنبه هجدهم اردیبهشت ۱۳۹۳ 10:4 |- داداش سجاد -|

سلامتی من که سلامتی شو می خواستم....سلامتی من که از ته دل دوسش داشتم.....سلامتی من که طاقت نداشتم کسی بهش چشم  داشته باشه.....یه سلامتیه پاک پاک پاک...سلامتی اون که من  براش یه سرگرمی  بودم....سلامتی اون که  منو  به بقیه فروخت.....سلامتی اونکه سره کلاس با  دوستم چت  میکردو به من  گفت می خوام بخوابم...سلامتی  من  که میدونستم  دوروغ  میگه....سلامتی  من  که  با  ناراحتی  و حسودی داشم چت  کردن دوستمو عشقمو  نگاه میکردم...سلامتی عشقم که با رفیقم fabشد....سلامتی  اون که دید دوسش دارم  ولی  گفت از من بکش بیرون.....سلامتی  من که تو خیالشم.....سلامتی اون که بیخیالمه.....سلامتی  اون که دلیل بی خوابی یامه ولی  خودش راحت  خوابه......سلامتی  تو......سلامتی من......سلامتی همه رفیق های بی معرفت.....


شنبه شانزدهم فروردین ۱۳۹۳ 12:36 |- داداش سجاد -|

ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﮕﻢ ﺧﻴﻠﻲ ﻏﻤﮕﻴﻨﻪ.. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﯾه رﻭﺯ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪ.. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﯾه رﻭﺯ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪ.. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯾﻪ ﻧﮕﺎﻩ هم به عشقش ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﮑﺮﺩ.. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﯽ ﮐﻢ ﻧذاﺷﺖ.. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻋﺸﻖ ﭘﺎﮐﺸﻮﻥ.. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻃﺮﻩ ها شیطنت ها ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﻫﺎ زیر بارون قرار گذاشتن ها خیس شدن ها از سرما به خود لرزیدن ها.. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺯﯾﺮﺍﺏ ﭘﺴﺮﻭ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﻍ ﺯﺩ.. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﺣﺮﻑ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺧﻮﺍﻫﺮﺷﻮ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﺮﺩ.. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ بی خبر ﺧﻄﺶ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺷﺪ.. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭن ﻗﺴﻤﻬﺎ ﺍﻭﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺸﺪ.. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﯽ ﻗﺴﻢ ﺧﻮﺭﺩ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﮐﺮﺩ ﺍﺛﺮﯼ ﻧﺪﺍﺷﺖ.. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺧﯿﺲ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﮔﻔﺖ ازﺕ ﺑﺪﻡ ﻣﯿﺎﺩ.. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﺭﻓﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺎ ﺯﻭﺩ ﺑﺮگردﻩ و دلشو بدست بیاره و بره ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﯼ.. ﺳﻼﻣﺘﯽ 21 ماه پست دادنا و لحظه شماری ها و دور بودن ها.. سلامتی ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺩﻋﻮﺕ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺟﺸﻦ ﻋﻘﺪ ﻋﺸﻘﺶ.. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﺷﺐ.. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﺩﻭﺳﺘﺎیی ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﺎﻝ ﭘﺴﺮ ﺑﻐﺾ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﻣﺎ ﭘﺴﺮ ﺧﻨﺪﯾﺪ ﺗﺎ ﺟﺸن خراب نشه ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﺧﻨﺪﻩ ﯼ ﺯﻭﺭﯼ.. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻋﺮﻭﺳﯽ که ماه ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ.. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻋﺎﻗﺪﯼ ﮐﻪ ﺍﻭﻣﺪ.. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭن ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ.. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ.. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺎﺭ ﺍﻭﻝ.. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ.. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺎﺭ ﺩﻭﻡ.. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ.. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺎﺭ ﺁﺧﺮ.. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ.. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﻼﮎ ﺯﻧﺠﯿﺮﯼ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﻭﺍﺳﻪ ﺯﯾﺮ ﻟﻔﻈﯽ ﺭﻭﺯ ﻋﻘﺪﺵ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺗﻮ ﺟﯿبش ﻣﻮﻧﺪ.. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺯﯾﺮ ﻟﻔﻈﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺩﺍﺩ.. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﻣﯿﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﺶ ﻣﯿﺮﺳﻪ.. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻫﺎ.. ﺳﻼﻣﺘﯽ ««بله»».. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ.. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭼﺸﻢ ﺧﯿﺲ ﺩﻭﺳﺘﺎ.. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ.. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﺣﻠﻘﻪ که ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﭘﺴﺮ ﺷﺪ.. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻋﺮﻭﺱ.. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺳﺴﺘﯽ ﺯﺍﻧﻮ.. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺳﯿﺎﻫﯽ ﭼﺸﻢ.. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﺷﺐ.. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭘﺎﮐﺖ ﺳﯿﮕﺎﺭ و نخهایی که با نخ قبلی روشن شد.. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ ﮐﻪ توی آیینه ﺷﮑﺴﺖ.. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻓﺮﺩﺍﺵ.. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮔﺮﻓﺖ.. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﻭﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻥ.. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﭘﺴﺮ ﺗﻮ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ.. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺷﺐ ﻭ ﺭﻭﺯﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺨﺖ ﮔﺬﺷﺖ.. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﮔﻔﺖ ﺍﻭﻥ ﺣﺮﻓﻮ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﻍ ﮔﻔﺖ ﺍﺯ ﺭﻭ ﺣﺴﺎﺩﺕ.. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ با تموم وجود ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩ.. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺗﯿﻐﯽ ﮐﻪ ﺗﯿﺰ ﺑﻮﺩ.. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺭﮒ ﺩﺳﺖ.. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﮐﺸﯽ ﮐﺮﺩ.. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩﻥ.. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺗﻮ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ.. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭن 5.6 ﺩﻗﯿﻘﻪ ﯼ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮ.. ﺳﻼﻣﺘﯽ اون ﭼﺸﻤﻬﺎﯼ نیمه باز ﺧﯿﺲ.. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺷﺮﻡ ﺩﺧﺘﺮ.. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺻﺒﺮ ﭘﺴﺮ.. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻗﺴﻤﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺍﺩ ﺗﺎ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻨﻪ که ﺯﻧﺪﮔﯿﺶ ﺧﺮﺍﺏ ﻧﺸﻪ.. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻗﺴﻢ ﺟﻮﻥ ﭘﺴﺮ.. ﺳﻼﻣﺖ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺧﺘﺮ.. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻟﺤﻈﻪ ی ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ.. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﭼﺸﻤﻬﺎﯼ خیس.. سلامتی یه عمر تنهایی.. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺸﺪ ﮔﻔﺖ ﺍﻣﺎ ﯾﻪ ﻣﺘﻦ ﺷﺪ، سلامتی خنده های کودکی که توی راه بود... سلامتی دختری که مادر شد.. سلامتی پسری که حسرت پدر بودن تا ابد به دلش موند.. سلامتی هق هق هایی که ﭘﺴﺖ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺩﻟﯽ آرﻭﻡ ﺷﻪ.. ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺍﻣﺸﺐ.. سلامتی همه ی عاشقایی که هرگز به عشقشون نرسیدن و از دور نگران یکی یه دونه شون بودن و با بغض با سکوتشون گفتن آهای غریبه این که دستش توی دستای توءه همه ی دنیای منه خیلی مراقبش باش
یکشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۲ 10:28 |- داداش سجاد -|

پاره تنم، به تن دیگری رفتی!؟عادتم راکه میدانی!؟چندشم میشود لباسی که به تن دیگری رفته بپوشم !تک پرم نماندی خیالی نیست !دیگری پرپرت میکند شک نکن !حرفهایم...دلخوری هایم..دلتنگی هایم... وتمام اشکهای من..بماند برای بعد...تنهابه من بگو! بااوچگونه میگذرد..که بامن نمیگذشت؟؟؟          ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﯼ ...ﺍﯾﻨﺒﺎﺭ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺗﺮ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﯿﺒﺎﻓﯽ ...ﺯﯾﺮﮐﺎﻧﻪ ﺗﺮ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯿﺰﻧﯽ ﻭ ﺩﻟﺒﺮﺍﻧﻪ ﺗﺮ ﻧﺎﺯﻣﯿﮑﻨﯽ ...ﺍﻣــــــــــــــــــــــــــــــــﺎ ...ﻧﺎﺯﻧﯿﻦ !!!ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺭﻓﺘﻨﺖ ﺩﻟﻢ ﻣﺮﺩ ...ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﻐﺰﻡ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩﻧﻪ ﺩﻟﻢ !!!ﭘﺲ ﻟﻮﻧﺪ ﻭ ﺩﻟﺒﺮﺍﻧﻪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ !!!ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻭ ﺻﺎﺩﻗﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﯽ ...ﻣﻦ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ208.jpg

فرستنده ي متن فردوس عزيزم

ممنونم فردوسم

سه شنبه دهم دی ۱۳۹۲ 15:23 |- داداش سجاد -|

اری سهراب,تو راست میگویی!اسمان مال من است…پنجره,عشق,زمین,دوست,هوا,مال من است!اما سهراب تو قضاوت کن…بر دل سنگ زمین,جای من است؟من نمیدانم چرااین مردم,دانه های دلشان پیدا نیست!تو کجایی سهراب…اب را گل کردند!چشمها را بستند و چه با دل کردند!صبر کن ای سهراب…گفته بودی قایقی خواهم ساخت…خواهم انداخت به اب…دور خواهم شد از این خاک غریب…قایقت جا دارد؟!من هم از همهمه ی اهل زمین دلگیرم!به سراغ من اگر می ایید,تند و اهسته چه فرقی دارد؟!تو به هرجور دلت خواست بیا…مثل سهراب دگر جنس تنهایی من چینی نیست,که ترک بردارد…مثل مرمر شده است…چینی نازک تنهایی من…!

عکس قايق چوبيشنبه هفتم دی ۱۳۹۲ 10:47 |- داداش سجاد -|

به سلامتی خودم که به خاطر تو قید بهتر از تو رو زدم    به سلامتی خودم که بخاطرت خواستم تک پر باشم اما پری نذاشتی واسه پریدنم.       به سلامتی خودم که اگه دروغی هم گفتم بخاطر ترس از دست دادنت بود          به سلامتی خودم که در مورد احساسم دروغ نگفتم          به سلامتی خودم که خیلی از همون کسایی که مثل چشمت بهشون اعتماد داری بهم نخ دادن و خواستن باهام باشن  ولی چون واقعا دوست داشتم به خودم اجازه ندادم حتی بهشون فکر کنم          به سلامتی خودم که با وجود اینکه کامل نبودم ولی
مطمئنم هیچکس اندازه من به دردت نمیخورد          به سلامتیه خودم که چیزایی در موردت شنیدم که خیلی برام تحملش سخت بود ولی نزاشتم تو روحتم با خبر شه چون باورنداشتم          به سلامتی خودم که میتونستم ازت انتقام بگیرم ولی نگرفتم          به سلامتی خودم که مطمئنم برمیگردی و دلت هنوز بامنه  ولی با وجود اینکه هنوزم یه کم دوست دارم ولی دیگه نگاهتم........          بعد از تو سایز دلم دیگه باکسی جور نشد میدونم توهم مثل منی.          ولی مطمئن باش اگه تا اخر هم تنها بمونم دیگه چشمام.....تقدیم به همه عزیزانی که چوب نامردیه بقیه رو خوردن و خیلی از باوراشونو از دست دادن...!
                                                                  N
دوشنبه هجدهم آذر ۱۳۹۲ 18:45 |- داداش سجاد -|

سلامتی اون سربازی که تو پادگانه وموقع شام به دوست دخترش فکر میکنه!          اما دختره داره شام وبایه پسره دیگه تو رستوران میخوره.          ب سلامتی پسری که فهمید عشقش با بهترین دوستش رفیق شده زنگ زد و بهش گفت :سلام آبجی!!!          به سلامتی اونی که سیگار نمیکشه چون داره یه عمر از زندگی میکشه...          بسلامتی سربازی که اونقدر نامه داد که نامزدش عاشق پستچی شد!!!          به سلامتی اونی ک رفتو تنهام گذاشت ولی هنوزم تاریخ تولدش رمز گوشیمه!          به سلامتی همه اونایی که دلشون، هوای اغوش عشقشون رو کرده ولی جز زانوهای غم چیزی واسه بغل کردنشون، ندارن...          سلامتی اون بامرامی که تو دادگاه به رفیقش گفت داداش رفاقت تاوان داره منم تاوانشو میدم زندان که چیزی نیست مال مرده.          حرف اخرش این بود که داداش حواست به عشقم باشه. روکرد به عشقش گفت عشقم منتظرم باش ولی وقتی برگشت با بغض گفت سلام داداش سلام زن داداش.          به سلامتی پسریکه توخیابون عشقش رو دو دست یکی دیگه دید وداد زد اهای غریبه مواظب عشقم باش دختره هم اون روبا انگشتش به پسره نشون داد گفت میشناسی انگار دیونست          سلامتی اعدامی که جرم رفیقشو گردن گرفت وپای جوخه دار گفتند حرف اخر؟          گفت به رفیقم بگید از دستم بیش از این بر نیامد.          پیک آخرو میخورم به سلامتیه خدا          که همه آرزوهامو جلو چشام پرپر کرد تا عظمتشو نشونم بده...!   خیلی قشنگدوشنبه چهارم آذر ۱۳۹۲ 12:20 |- داداش سجاد -|


آدمایی هستن که :
هروقت ازشون بپرسی چطوری؟ می گن خوبم. 

وقتی می بینن یه گنجشک داره رو زمین دنبال غذا می گرده 
راهشون رو کج می کنن از یه طرف دیگه می رن که اون نپره .

اگه یخ ام بزنن، دستتو ول نمی کنن بزارن تو جیبشون.

آدمایی که از بغل کردن بیشتر آرامش می گیرن تا از چیز دیگه .

همونایین که براتون حاضرن هرکاری بکنن.
اینا فرشته هستن. !!

همین‌ها هستند که دنیا را جای بهتری می کنند.

مثل اون راننده تاکسی‌ای که حتی اگر در ماشینشو محکم ببندی
بلند می گه: روز خوبی داشته باشی.

آدم‌هایی که توی اتوبوس وقتی تصادفی چشم در چشمشان می شوی، دستپاچه 
رو بر نمی‌گردانند، لبخند می زنند و هنوز نگاهت می کنند.

آدم‌هایی که حواسشان به بچه های خسته ی توی مترو هست، بهشان جا 
می دهند، گاهی بغلشان می کنند.

دوست هایی که بدون مناسبت کادو می خرند،... مثلا می گویند این شال 
پشت ویترین انگار مال تو بود. یا گاهی دفتریادداشتی، نشان کتابی، پیکسلی.

آدم‌هایی که از سر چهار راه، نرگس نوبرانه می خرند و با گل می روند خانه.

آدم‌های پیامک‌های آخر شب، که یادشان نمی رود گاهی قبل از خواب، به
دوستانشان یادآوری کنند که چه عزیزند، آدم‌های پیامک‌های پُر مهر 
بی بهانه، حتی اگر با آن ها بدخلقی و بی حوصلگی کرده باشی.

آدم‌هایی که هر چند وقت یک بار ایمیل پرمحبتی می زنند که مثلا تو را
می خوانم و بعد از هر یادداشت غمگین، خط‌هایی می نویسند که یعنی
هستند کسانی که غم هیچ کس را تاب نمی آوردند.

آدم‌هایی که اگر توی کلاس تازه وارد باشی، زود صندلی کنارشان را 
با لبخند تعارف می کنند که غریبگی نکنی.

آدم‌هایی که خنده را از دنیا دریغ نمی کنند، توی پیاده رو بستنی 
چوبی لیس می زنند و روی جدول لی لی می کنند.

همین‌ها هستند که دنیا را جای بهتری می کنند برای زندگی کردن 
مثل دوستی که همیشه موقع دست دادن خداحافظی، آن لحظه‌ی قبل
از رها کردن دست، با نوک انگشت‌هاش به دست‌هایت یک فشار
کوچک می دهد چیزی شبیه یک بوسه.

وقتی از کنارشون رد میشی بوی عطرشون تو هوا مونده

وقتی باهاشون دست میدی دستت بوی عطرشونو گرفته.

وقتی بارون میاد دستاشون رو به آسمونه.

وقتی بهشون زنگ میزنی حتی وقتی که تازه خوابیدن با خوشرویی
جواب میدنو میگن خوب شد زنگ زدی باید بلند میشدم.

وقتی یه بچه میبینن سرشار از شورو شوق میشن و باهاش شروع 
به بازی کردن میشن

آره همین ها هستند که هم دنیا رو زیبا میکنن هم زندگی رو لذت بخش تر....
اگه تو زندگیشون وارد شدی دلشونو نشکن...
اگه میخوای با کسی بازی کنی با این ادما نکن..
این ادما اگه شکستن دیگه نمیتونند بلند بشن...
مواظب این ادما باشیم....میان آن همه" الف و ب" دبستان آنچه واقعیت داشت خط فاصله بود!!!!

یکشنبه سوم آذر ۱۳۹۲ 10:6 |- داداش سجاد -|

در خاطرش جایی دارم... دلم تنگ همان کسی است که دیگر حتی جواب سلامم را هم نمی دهد دلم تنگ همان کسی است که وَقتی از کنارش میگذرم دیگر به من نگاهی نمیکند دلم تنگ است...تنگ نمیدانم دیگر چطور باید میبودم که نبودم


تا کی بنویسم دلتنگم و دل و جانم تو هستی
تا کی بنویسم ویرانم و معمار تویی
تا کی بنویسم دست هایم خالی است! چیزی کم دارد!
تا کی بنویسم و نخوانی، فریاد بزنم و نشنوی
تا کی ببارم و خیس نشوی، بسوزم و نسازی

من شاکی ام! از همه دنیا شاکی ام.
قبول کنی یا نکنی، که نمی کنی...!
ما به زندگی مان بدهکاریم
وقتش که بگذرد، دیگر حسابمان اعتبار ندارد
نه وام می دهند، نه جایزه!
یکشنبه دوازدهم آبان ۱۳۹۲ 8:59 |- داداش سجاد -|


روزی دختری از پسری که عاشقش بود پرسید :
چرا مرا دوست داری …؟
چرا عاشقم هستی …؟
پسر گفت :
نمی توانم دلیل خاصی را بگویم اما از اعماق قلبم دوستت دارم …
دختر گفت :
وقتی نمی توانی دلیلی برای دوست داشتن پیدا کنی چگونه می توانی بگویی عاشقم هستی .!.!.؟
پسر گفت :
واقعا دلیلش را نمی دانم اما می توانم ثابت کنم که دوستت دارم …
دختر گفت : اثبات.!.!.؟
نه من فقط دلیل عشقت را می خواهم …
شوهر دوستم به راحتی دلیل دوست داشتنش را برای او توضیح می دهد…
اما تو نمی توانی این کار را بکنی …
پسر گفت :
خوب … من تو رو دوست دارم …
چون … زیبا هستی…
چون… صدای تو گیراست …
چون… جذاب و دوست داشتنی هستی…
چون … باملاحظه و بافکر هستی …
چون … به من توجه و محبت می کنی …
تو را به خاطر لبخندت … دوست دارم …
به خاطر تمامی حرکاتت… دوست دارم …
دختر از سخنان پسر بسیار خشنود شد …

چند روز بعد …
دختر تصادف کرد و به کما رفت…
پسر نامه ای را کنار تخت او گذاشت…
نامه بدین شرح بود …:
عزیز دلم …
تو رو به خاطر صدای گیرایت دوست دارم …
اکنون دیگر حرف نمی زنی …
پس نمی توانم دوستت داشته باشم …
دوستت دارم …
چون به من توجه و محبت می کنی …
چون اکنون قادر به محبت کردن به من نیستی…
نمی توانم دوستت داشته باشم…
تو را به خاطر لبخندت و تمامی حرکاتت دوست دارم …
آیا اکنون می توانی بخندی …؟
می توانی هیچ حرکتی بکنی …؟
پس دوستت ندارم …
اگر عشق احتیاج به دلیل داشته باشد…
در زمان هایی مثل الان…
هیچ دلیلی برای دوست داشتنت ندارم…
آیا عشق واقعا به دلیل نیاز دارد …؟
نه هرگز … و من هنوز دوستت دارم …
سه شنبه سی ام مهر ۱۳۹۲ 20:29 |- داداش سجاد -|


انقدر به تو گفتم بیرون از نوشته هام عشقی ندارم
که پاک داشت تو رو یادم میرفت !!!

انقدر نگفتم " دوستتــ دارم " که تو هم مهر بی معرفتی رو
محکمـــ زدی روی اسممو منو بی معرفت خوندی ...

انقدر کنارم بودی و نبودم که سرد شدی و نوشته هاتم یخ زد !

قصه شیرین و فرهاد افسانس اما منو تو واقعی هستیمـــــ

انقدر گفتم که نگفتم که داشت مهمترین نگفتم یادم میرفت ..
دوستتــ دارم .ﺩﻟـــﻢ ﺷــﻮﺭ ﻣــﻴﺰﻧـﻪ ﻧـﻜﻨﻪ ﺍﻳـﻦ ﺷــﺒﻬـﺎ ..
ﻛــﺴﻰ ﺗـﻮﺭﺍ ﺍﺭﺯﻭ ﻛـﻨﺪ ﻭ
ﺩﻋـﺎﻳـﺶ ﻣــﺴﺘـﺠﺎﺏ ﺷـــــــــﻮﺩ .. !
پنجشنبه بیست و پنجم مهر ۱۳۹۲ 15:33 |- داداش سجاد -|

...ساعت ایستاده است و من از کوچه ها یکی پس از دیگری عبور میکنم. شاید پایان این تابستان کوتاه شروع تازه ی زندگی مان باشد.
شاید همین لحظه شروع داستان ما باشد. حالا دیگر دلم تنگ تر از همیشه شده است. دلتنگ تر برای تابستانی که گذشت. اما باز هم برای تابستان بعد منتظر می مانم. منتظر می مانم مثل پسرانی که بعضی وقت ها منتظر دختر ها می مانند. شاید این کارم برای تو خنده دار باشد اما این زندگی من است!
حالا نمی دانم پاییز را کجای دلم بگذارم. فصلی که در آن حتی خنده هایم نیز مصنوعی است. فصلی که تو نباید روزهای کوتاهش را باور کنی. فصلی که شب های بلندش شهر را تاریک تر نگه می دارند. اما نباید ایستاد و هنوز باید از فصل ها عبور کرد تا دوباره به تابستان رسید...
لحظه ای از این افکار غافل میشوم و به خودم می آیم.پاهایم از فرط راه رفتن بی حس شده است. آری انگار کوچه ی آخر است،کوچه ای که
بر خلاف دیگر کوچه ها که پستی و بلندی های زیادی دارند، زمینی صاف و هموار دارد. انتهای کوچه دری است و می دانم که پشت در تو
ایستاده ای. در را باز کن تا برایت بگویم در این کوچه ها چه بر من گذشته است. در را باز کن تا ببینی فکر انتظار 9 ماه دوباره چگونه چهره ام را در هم شکسته است...
در را باز کن ای همه ی وجودم...

یك عالم "دوستت دارم"
یك عالم "عاشقتم"
یك عالم "با من بمان" روی دلم سنگینی می كند..
تو نیستی كجا خرجش كنم...؟!
.
.
نمی آیی....؟ℭoη†iηuê
دوشنبه یکم مهر ۱۳۹۲ 9:19 |- داداش سجاد -|

عشقم به تو عمیق بود اما.
تو حال و روزم رو نمی دیدی.
انقدر غرق بچگی بودی.
دلبستگی هامو نفهمیدی.

عشقم بهت عمیق بود اما.
این عشقو باید ترک می کردم.
از من گریزون بودی و ای کاش.
از روز اول درک می کردم.

حالا همین تنهایی بی رحم.
با من رفیقی دل وفا داره.
نون و نمک خوردیم یه جوری که.
دست از سر من بر نمیداره.

عشقم بهت عمیق بود اما.
قلبم عمیق تر شکست انگار.
چیزی ازت به دل نمی گیرم.
راحت برو محکم قدم بردار.

از آرزو ها مون جدا موندی.
تو خاطرات گذشته جا موندی.
از آرزو ها مون جدا موندی.
تو خاطرات گذشته جا موندی.

حالا همین تنهایی بی رحم.
با من رفیقی دل وفا داره.
نون و نمک خوردیم یه جوری که.
دست از سر من بر نمیداره.

عشقم بهت عمیق بود اما.
قلبم عمیق تر شکست انگار.
چیزی ازت به دل نمی گیرم.

راحت برو محکم قدم بردار.


پنجشنبه بیست و هشتم شهریور ۱۳۹۲ 9:21 |- داداش سجاد -|


بگردم دور تـو، دور نگاهت ، دور باطل ها
مرا دیوانه می خوانند، امثال تو عاقل ها
مرا از دور میبینی، خودت را میکشی آن سو
بیـــا یک بار دیگــر هم شبیه آن "اوایل ها"...
و من معنــی بعضــی شعر ها را دیــر می فهمم
"که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها"

هـمه در دنیـا کـسی را دارنــد،بــرای خودشــان
“خــُسـرو” و “شیـــرین” . . . “لیـلی” و “مـَجنــون”
“رامیـن” و “ویـس” . . . “پیــرمــَرد” و “پیرزَن”
“تــو” و “اون” . . .
“مــَن” و “تــَنهـآیی . . .
چهارشنبه بیست و هفتم شهریور ۱۳۹۲ 19:6 |- داداش سجاد -|

بدترين لحظه زندگيم...!
امروزمن خسته ازسرکار
برگشتم زيرافتاب منتظر
تاکسي....!
عشقم که ازش جداشدم
توماشين206خودش زيرکولر
ازجلوم ردشدرفت بعدميگن
فراموشش کن.....خدايا
ديگه خسته نشدي ازبازي
کردن بامن بروسراغ يکي
ديگه اين همه ادم.....

بچه ها تمام این اپامو که میزارم گریه میکنم و میزارم بعضی وقتا واقعا نمیتونم بنویسم بغضم نمیزارم دستم کم میاره بعضی وقتا با گریه کردنم خالی نمیشم هر اپی که میزارم واقعا یه اتفاقی برام افتاده چه خوب چه بد سریع مینویسم میزارم تو وبلاگم امیدوارم از هر مطلبی که میزاره حسمو درک کنید من یه ادم عاشقم که با خیانت یه دختر نابود شدم واقعا نابود شدم هیچی ازم نموده منو یه ادمی که همه چیزشو باخته تصور کنید

یکشنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۹۲ 19:37 |- داداش سجاد -|دارم راه میرم...

یهو یه صدایی میاد...
_ داداش یه عکس از مامیگیری؟
_ منم میگم چرا که نه؟
دوربینو حاضر میکنم که چشمام میخوره به تو...کاره دنیارو ببین،من باید از تو وو کسی که تورو ازم دزدیده عکس بگیرم...
سعی میکنم به روی خودم نیارم
اما،جالب اینجاست،تو حتی منو نمیشناسی...
من همونم، فقط موهامو بلند تر شده مثل روز های تلخم ، چهره ای که شکسته شد جوانیش بر باد رفت ...
پیرش کردی ...
مثل قدیما لبخند رو لبام نیست...
صورت همیشه صافم حالا پر از ریش شده ...
شایدم کلا یادت رفته من کیم...
چه توقعی دارم...
ولی تو هنوز مثل گذشته زیبایی ...
یادش بخیر میگفتی نمیتونی کسی رو جز من به اغوش بکشی
امروز خودم عکسش را گرفتم

_ داداش اون دکمه هستش
_ بله بله ( چیک چیک)
چه لب خند زیبایی زدی
مثل همون روز که زدی تو سینه ام گفتی تو یه دیونه ای دیونه !!
_ داداش ممنون خیلی حال دادی
_ خواهش میکنم قابلی نداشت
راستی عشقم قابل نداشت ؟؟
یا ثبت خاطره شما هااا؟؟
یا تنها بودن هایم
اره قابلی نداشت

راستی داداش نوش جونت !!!


دوشنبه هجدهم شهریور ۱۳۹۲ 19:26 |- داداش سجاد -|

جملاتم همه ناقص اند وقتی از تو میگویم
خدایا چرا واژه ها را گم میکنم ؟چرا در هم مینویسم وقتی میخواهم از عشق بنویسم.....

از خدا چگونه آدرست را بپرسم............؟ کجایی؟!

دوستت دارم با صدای بلند, دوستت دارم با غمهای فراوان با چشمان خیس با سیگاری در دست, دوستت دارم با تنهایی هایم و اشکهایم و خجالت زده میشود احساسم , جملاتم و چشمانم در مقابل تو ...........
عطرها را نمیخواهم
بهار را نمیخواهم
گلها را نمیخواهم
بوی تن تو عطرها را شرمنده میکند و صورت زیبایت بهار را شرمسار و پوست تنت گلها را خجالت زده ........

من تو را میخواهم که باشی در کنارم ..

گرچه نیستی اما احساست میکنم و هستی در خیالم تا ببوسی لبانم لمس کنی اندامم و اتش بزنی تنم

از خدا چگونه آدرست را بپرسم............؟ کجایی؟!

کجایی؟! نگاه کن به چشمانم که تو را میخواهد و دستانم دستانت را , ای کاش میدانستی خیالم فقط با توست که پرواز میکند..
خودم را نمیخوهام, هیچ چیز غیر از تو نمیخواهم, حتی مرگ هم معنایی نخواهد داشت....
میترسم , میترسم که نباشی روزی در این دنیا و احساسم تو را گم کند..,

حال میدانم که فقط هستی و احساست میکنم و این کافیست که نفسهایم را حس کنم , ان روز که دیگر نباشی نیستم , نیستم و مرگ را میپذیرم چون تو را دنبال میکنم
در کنارت حتی با مرگ میرقصم و چیزی نیست که بخواهد شادمانیم را بگیرد وقتی احساساتی میشوم و تو را نگاه میکنم .............!!!

چگونه میشود که صدایم را نمیشنوی و احساسم را نمیبینی ؟!

چگونه میشود که این همه عشق را نمیفهمی.........؟!دوشنبه هجدهم شهریور ۱۳۹۲ 10:9 |- داداش سجاد -|


خیلیها من و سر کار میزارند,

اما نمیدونم چرا بهم حقوق نمیدن.

دلمو شکستی فدای سرت

فقط کفش بپوش که شکسته هاش توی پاهات نره


دم از بازی حکم میزني
دم از حکم دل میزنی!
پس به زبان"قمار"برایت میگویم!
قمار زندگی را به کسی باختم که"تک" "دل" را با "خشت" برید!
... ... جریمه اش " یک عمر" " حســــرت" شد!
باخت ِ زیبایی بود!
یاد گرفتم به "دل" ، "دل" نبندم!
یاد گرفتم از روی "دل" حکم نکنم!
"دل" را باید " بُــر" زد جایش "سنگ" ریخت " که با "خشت" "تک بــُری" نکنن...

خدايا ...

به تنهائي ات قسم !

دل هيچكس را

به آنچه قسمتش نيست

عادت نده ...


چهارشنبه سیزدهم شهریور ۱۳۹۲ 17:55 |- داداش سجاد -|

مبادا گرفته باشی که تمام شهر را به نماز آیات وا می دارم...
سه شنبه دوازدهم شهریور ۱۳۹۲ 11:21 |- داداش سجاد -|

رد خاطره ها را نگیر . . .

چون به نیمکت پوسیده ای میرسی ،

که حافظه اش را در باران از دست داده است !


جاییکه بودن و نبودنت فرقی نداره "نبودن " رو انتخاب کن
اینجوری به "بودنت" احترام گذاشتی..سیگاری گوشه لبم بود ...

دنبال کبریت بودم ...

گفتم آقا

آتیش دارید... ؟

گفت تو جیبم نه ...

اما تو دلم هست

به کارت میاد ؟...
نه یک نخ... نه یک پاکت...

یک عمر هم که ســـیگار بکشم فایده ندارد !

تا خودم نسوزم دلم آرام نمی شود...


چهارشنبه ششم شهریور ۱۳۹۲ 11:27 |- داداش سجاد -|

ϰ-†нêmê§